sat 6 & sun 7 november 09h30 10h30
sat 6 november 15h30